ОБЩИ УСЛОВИЯ

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЯХ.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Сайтът www.shop-ethno.com и цялото му съдържание е собственост на „Адриана Роберт 1995“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, ул. Пере Тошев 52 ет. 2 ап. 52, ЕИК: 205276645. E-mail: shopethno@gmail.com

Телефони за контакт: 0894 520 884; 0899 232-774.

По-надолу „Адриана Роберт 1995“ ЕООД е наричано за краткост „Продавач“.

ВАЛИДНОСТ И ДЕЙСТВИЕ

1. Настоящият документ регулира отношенията между лице, което зарежда, разглежда и използва уебсайта www.shop-ethno.com и е приел тези общи условия (наричан „Купувач“) и Продавача във връзка с предоставяните продукти, услуги, съдържание и ресурси в уебсайт с адрес www.shop-ethno.com

(наричан „Уебсайт” или „Сайт“ с еднакво значение на двата термина).

2. Общите условия (наричани „ОУ“) за използване на уебсайта представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Купувача и Продавача. Взаимоотношенията между тях ще се регулират от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия и инструкции, създадени и публикувани от Продавача в уебсайта, които са неразделна част от тях.

3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители.

4. Продавачът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Купувачите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. С приемането на тези ОУ, потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКАТА

5. Услугите, предоставени  на потребителите на уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки, информационни, рекламни и други услуги и съдържание. Уебсайтът представлява електронен магазин, достъпен на адрес www.shop-ethno.com

и подсайтове към горния уебсайт. Чрез уебсайта потребителите могат да сключват онлайн договори за покупко-продажба и доставка на продуктите и услугите, предлагани в уебсайта.

6. Продавачът предоставя, а купувачите се съгласяват да използват стоките и услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Стоките и услугите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях.

6.1. При пазаруване от Уебсайта Купувачът трябва да посочи необходимата лична информация за контакт, а именно: собствено и фамилно име, имейл, мобилен телефон и точен адрес за доставка. Тези данни са необходими единствено с цел успешна доставка на поръчан продукт.

6.2. За да закупи избран продукт, Купувачът натиска бутона „КУПИ” и следва стъпките в страница „В кошницата”. При желание да се закупи повече от един продукт, се избира опцията „Продължи с пазаруването/Добави в кошницата” в същата страница. С това поръчката е завършена и Купувачът получава потвърждение на електронната си поща, с пълна информация относно заявката (потребителски данни и избрани стоки, начин на доставка, приблизителен срок за получаване и начин на плащане). След като Продавачът потвърди поръчката договорът за продажба и доставка между продавач и купувач ще се счита за сключен и валиден.

6.3. Във всеки етап от пазаруването, с изключение на вече потвърдена поръчка, Купувачът има право да променя прибавените в кошницата продукти или да се откаже от избраните до този момент продукти чрез връщане в началната страница или изход от уебсайта.

6.4. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена по независещи от Продавача причини, Купувачът се уведомява писмено с имейл. Купувачът има възможност да избере дали да се откаже от поръчката и да получи обратно заплатената сума, или да замени лисващия продукт в поръчката с друг, на същата цена. В случай, че избере продукт с по-висока цена, се дължи доплащане до пълната стойност на заменения продукт. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на връщане. Възстановяването на сумата при отказ на поръчката е до 30-дни, считано от получаването на съобщението за невъзможност на доставката.

7. Начините за плащане и доставката на стоки през е-магазина в уебсайта се извършва както е указано в разделите „Цени и срокове за доставка”. Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача, са описани в профила на всяка стока в Уебсайта.

ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

8.1. Всички цени на продукти/услуги, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Ако цените са обявени в Евро, то превалутирането им в лева става по централен курс на БНБ, а именно: 1.95583 български лева за едно Евро. Цените на продуктите/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Доставчикът си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това.

8.2. Цените на продуктите, обявени на Сайта, не включват разходите по доставката. Те зависят от тарифите на куриерските и пощенските фирми, с които Уебсайтът работи. Разходите по доставката се упоменават в хода на пазаруване, преди окончателното потвърждаване на поръчката. Те се включват в крайната цена на поръчката и са видими от Купувача, преди Купувачът да е потвърдил поръчката си.

8.3. При успешно потвърждаване на поръчката, поръчаните стоки и услуги се изпращат по куриер за България и по пощенски служби – за чужбина. Обикновено срокът за изпращане на поръчаните продукти е до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката. При невъзможност за спазване на този срок, Продавачът уведомява писмено Купувача и му предоставя опция за връщане на заплатената сума.

ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

9.  Услугите на Уебсайта се използват по желание на купувачи, на техен риск и отговорност, след регистрация с оглед улеснение при многократно използване услугите на уебсайта.

10. Купувачът се регистрира чрез попълване на формата за регистрация. За успешно завършилата регистрация, Купувачът получава потвърждение на посочения от тях електронен адрес за контакт. Достъп до услугите е възможен и чрез Фейсбук профил като е достатъчно да бъде избрана тази опция и да се въведе потребителско име и парола. Купувачът носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.

11. С попълването на всички данни и избор на бутона „ИЗПРАТИ“, Купувачът потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с тях. С регистрацията си или с ползването на услугите, Купувачът декларира, че е пълнолетен и дееспоспособен да участва в онлайн продажби, осъществявани през Уебсайта.

12. Купувачът се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия, във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Купувачът се задължава да поддържа поверителност за получените потребителско име и парола. Купувачът е задължен да уведоми незабавно Продавача за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

Права и задължения

13. Купувачът се задължава:

13.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

13.2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.

13.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

13.4.  Да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

13.5. При получаване на поръчката трябва да провери съдържанието й за съответствия със заявката, както и за видими дефекти. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, потребителят трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка и в срок от 24 ч. да уведоми Продавача за случая.

13.6. Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката.

13.7. Да заплати всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката, когато причината за връщане не е поради повреда в стоката. Продуктите и опаковката трябва да бъдат върнати с ненарушен търговски вид съгласно чл. 55 ал.7 от ЗЗП и да бъдат представени заедно с всички съпровождащи документи.

14. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Купувача:

14.1. Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

14.2. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.

14.3. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.

14.4. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

14.5. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

14.6. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

15. Купувачът има право:

15.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

15.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

15.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

15.4. Да избере свободно продуктите и количеството им и дали да ги заплати авансово чрез платформата за онлайн разплащания, или по банков път, или да заплати пълната сума в брой с наложен платеж при доставката като се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

15.5. Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на стоки в Уебсайта в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай потребителят заплаща сам разходите за връщането на стоките. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка или фактура, указания за употреба и др.

15.6. Купувачът има право да върне закупени стоки, в случаите, когато по вина на Продавача получи различни от поръчаните от него продукти.

15.7. Политика за възстановяване на сума заплатена с карта. При необходимост от връщане на платени с дебитна/кредитна карта суми по закупени от Уебсайта стоки, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Банковите разходи по възстановяването на тези суми са за сметка на Купувача.

15.8. Купувачът е длъжен да прегледа стоката при нейното получаване и в случай на видими дефекти има право на рекламация в 24-часов срок. В случай, че дефектите не могат да бъдат установени веднага поради естеството си, срокът за рекламация е 14 /четиринадесет/ дни от деня на получаване на стоката. Продавачът се ангажира дефектния продукт да бъде подменен с нов или да възстанови заплатените от клиента суми. В случай на дефектен продукт, разходите по замяната са за сметка на Продавача. В случай, че Продавачът не успее да набави нужните продукти, същият се задължава да уведоми Купувача и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Купувача, в срок от 30 календарни дни.

15.9 В случаи на поръчки, осъществени от непълнолетни лица, родителите или настойниците имат право да анулират сделката, връщайки стоката срещу заплатената сума или могат да дадат съгласието си в писмен вид онлайн, с което да потвърдят извършената поръчка. В случай на връщане на закупен продукт, при условията на настоящия раздел, разходите са за сметка на Купувача.

16. Продавачът има право:

16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги в него, както и да разширява обхвата на услугите, да прави промени в публикуваните материали, стоки и цени без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

16.2. Да блокира достъпа на Купувач до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от уебсайта, при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при: извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Купувач или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на други купувачи, на продавача или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

16.3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Продавача.

16.4. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Продавачът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

17. Продавачът се задължава:

17.1. Да достави закупени през Уебсайта стоки в договорения срок на посочения от Купувача адрес, като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни. Задълженията по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

17.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Купувача стока при условията на т.15.5 и т.15.6 в срок до 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

17.3. Да замени дефектни продукти на свои разноски в 30-дневен срок от съобщението за дефекта по смисъла на т.15.7. Съобщението за дефекта се подава писмено на някой от адресите за кореспонденция, посочени по-горе.

ОТГОВОРНОСТ

18. Продавачът не носи отговорност за:

18.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг, куриерски и пощенски услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт.

18.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Купувача или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Купувачът не е бил уведомен.

18.3. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, книги, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

18.4. Продавачът не носи отговорност за неверни данни за продуктите, посочени от други дистрибутори на стоката, освен от www.shop-ethno.com и от подсайтовете на Уебсайта.

18.5 Продавачът не носи отговорност за неточности в описанието на артикулите, които не се отнасят до основните техни характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

18.6 Продавачът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, които са извън контрола на магазина, включително за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, породени от дейността на куриерски и пощенски фирми.

18.7. Продавачът не носи отговорност за доставка на продукти и/или услуги, които не се предлагат или не са актуални към момента на поръчката. Продавачът не гарантира наличност на продуктите, нито гарантира премиерната дата на продукти с обявена фиксирана дата за тяхната премиера или пускане в обръщение на съответни пазари.

19.1. Продавачът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през Уебсайта стоки и услуги.

19.2. Продавачът не гарантира удовлетворение на Купувача от избраната стока или услуга, закупена през Уебсайта.

19.3. Продавачът не носи отговорност за информацията във външни източници, които препращат към Уебсайта посредством хипервръзки.

20. В случай, че Купувачът има съмнение относно качеството на стоките, услугите или надеждността на самия Уебсайт, Купувачът не трябва да използва услугите или която и да е част от Уебсайта. Ако въпреки тези съмнения или резерви, Купувачът продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Купувача.

21. Продавачът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са публикувани в Уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

22. „Адриана Роберт 1995” ЕООД не е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Въпреки това, „Адриана Роберт 1995“ ЕООД гарантира, че личните данни на всички потребители на Уебсайта се обработват съгласно максимално стриктна конфиденциалност. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Продавачът изпраща данните само на и-мейл адреси, които са били посочени от Купувача с регистрацията или формата за покупка. Купувачът се съгласява, че Продавачът има право да обработва личните им данни, включително избраните потребителско име и парола, по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

22.1. Уебсайтът няма нужда от и не събира други лични данни, освен описаните по-горе в чл. 6.1., нито ги предоставя на трети лица, било то безвъзмездно или срещу заплащане.

22.2. Купувачът има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Уебсайта, както и на редакция на тези данни.

22.3. Личната информация не е видима за останалите потребители и се използва само от представителите на Уебсайта за потвърждение за статус на поръчка, наличности и доставка на стоки, поръчани в Уебсайта, както и за предоставяне на информация относно продукти, услуги и оферти.

22.4. Купувачът има право да използва личната информация на Купувача, без да я разпространява публично, за да установи по-добре техните нужди и интереси и по този начин да предостави услуги с по-добро качество, включително да ангажира трети лица при установяването на тези нужди и интереси.

23. При регистрация, Купувачът има право да приеме или да откаже получаването на съобщения с рекламни и търговски цели.

24. Продавачът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.

25. Продавачът гарантира, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица с изключение на случаите, когато:

– е налице изрично съгласие на потребителя за това. За споделянето на всяка поверителна лична информация е необходимо да бъде дадено изричното съгласие;

– тази информация е предоставяна на партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от името на Уебсайта със задължението да обработват личната информация съгласно настоящите условия;

– са налице достатъчно основания да се сметне, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация са необходими за спазване на приложимо законодателство, включително за разкриване на закононарушения

– прилагане на съответните ОУ,  включително проверка на техни потенциални нарушения;

– разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността.

26. Продавачът може да публикува реклами на трети страни, които събират и използват данни от Уебсайта за целите на установяване на нуждите и потребностите на потребителите на Уебсайта, включително за аналитични цели.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

27. Цялото съдържание на Уебсайта, включително текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и продуктите, описани на Уебсайта, са собственост на Продавача и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на горните, на Уебсайта в цялост и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Продавача. Използването на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

28. Продавачът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на уебсайтовете до